AVIS LEGAL
El present avís legal regula l'ús del servei de la pàgina Web d'Internet www.muntatges.cat propietat de l'empresa MUNTATGES.CAT. La web de Muntatges.cat té com a finalitat informar dels productes, dels serveis i de les novetats que ofereix als clients actuals i també als nous usuaris. Queda prohibida la reproducció, la distribució, la comercialització i qualsevol tipus de transformació d'aquesta pàgina web. Muntatges.cat rebutja la responsabilitat que es derivi de la incorrecta utilització dels continguts i es reserva el dret a fer les modificacions (eliminació o restricció, total o parcial) de continguts que cregui oportuns sense previ avís. Muntatges.cat no es responsabilitza dels continguts de qualsevol referència externa a un altre lloc d'informació. Muntatges.cat no es responsabilitza de qualsevol conseqüència directa o indirecta que pugui ocasionar l'exactitud dels continguts de la Web. L'Usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present Web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació comercial o d'un altre tipus amb Muntatges.cat.
En compliment de la normativa de dades de caràcter personal i d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, les dades de caràcter personal aportats mitjançant l'emplenament dels formularis d'aquesta web formaran part d'un fitxer propietat de Muntatges.cat. En enviar aquestes dades, l'usuari o el client dóna el seu consentiment perquè formin part d'aquest fitxer que té com a finalitat l'enviament de comunicacions de caràcter comercial o informatiu. En compliment d'aquesta llei Muntatges.cat no cedirà aquestes dades a tercers ni els utilitzarà per a una altra fi del que sigui el descrit en el paràgraf anterior. El titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició en els termes i en els terminis que estableix la Llei orgànica 15/1999, dirigint-se a: info@muntatges.cat.